POLÍTICA QUALITAT I MEDI AMBIENT

1- Política de qualitat

NAD té com a principal missió aconseguir la millora constant en la qualitat dels seus productes i serveis, per això es defineix la nostra política de qualitat i s’estableixen els principis següents:

 • La política de qualitat és adequada al propòsit de l’organització, tenint en compte el context de la nostra organització, així com de les parts interessades.
 • La qualitat final del producte subministrat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant totes les etapes de l’execució del producte.
 • Satisfer les necessitats dels nostres clients, així com les de les parts interessades.
 • Compliment dels requisits tant legals com els marcats pels nostres clients i tots aquells que ens siguin aplicables.
 • Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els Objectius de la Qualitat, i proporciona evidència del compromís de la Direcció amb el desenvolupament, la implantació i la millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Identificar el context de la nostra organització i determinar els riscos i les oportunitats per tal de millorar contínuament l’organització.
 • La Direcció es compromet i sol·licita el compromís de tots els empleats, en la mesura que els correspongui, a perfeccionar i aplicar els criteris de qualitat per poder continuar sent líders al mercat.

2- POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

A NAD manifestem el respecte amb el medi ambient a través de la pràctica dels principis següents:

 • Controlar i reduir els residus i consums, així com avaluar i minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat, quan sigui possible tècnicament i econòmicament.
 • Complir amb la legislació vigent, així com altres requisits subscrits voluntàriament, en tot allò relatiu al medi ambient.
 • Busquem de forma contínua millors tecnologies disponibles al mercat, així com establir un pla de manteniment continu dels recursos i mitjans per garantir un servei de màxima qualitat.
 • Complir els requisits tant els fixats pels clients com els requisits legals.
 • Establir indicadors que permetin mesurar el compliment dels requisits i objectius marcats als nostres processos.
 • Identificar els aspectes ambientals de NAD així com la seva avaluació per determinar quins poden donar lloc a impactes ambientals significatius.
 • Aconseguir i mantenir un nivell alt de serveis que obtingui com a resultat un augment del nostre prestigi i una millora de l’impacte en el medi ambient dels nostres processos de negoci.
 • Treballar sempre buscant la millora contínua per tal de millorar i prevenir la protecció del medi ambient i la seva contaminació.

WHY SHAD

PERQUÈ SHAD

QUALITY LAB

SOSTENIBILITAT